หน้าแรก

"หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ"

วิดีโอภาพกิจกรรม

"Memory of Management Program 59"

"กิจกรรมของสาขาวิชาการจัดการ"

      วันพฤหัสฯ ที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการส่งเสริมงานด้านวิชาการสู่ความคิดสร้างสรรค์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฐ ชวนชม (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ) พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนักศึกษา กิจกรรมแรกจัดขึ้นในเวลา 13.00 น. เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาหลักสูตรฯ (Focus group) รับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ผู้ปกครอง นักศึกษาศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ให้ดียิ่งขึ้น ภายหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสร็จมีการมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน จากนั้นเวลา 15.30 น. ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างหลักสูตรฯ กับบริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญาลิสาฐ์ ต้นสอน (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ) พร้อมด้วยคุณสุพร ก้าวสัมพันธ์ (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอส.บี. อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีการรับชมวีดิทัศน์ กิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา ในเวลาต่อมามีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หารือแนวทางการพัฒนานักศึกษา และมอบของที่ระลึกพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน .. ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

"ปฐมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ"

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการภายนอก ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณวีณา ทองแถม ณ อยุธยา โคชบุคลิกภาพชื่อดัง ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษา เรื่อง “การปฏิบัติตน และการมีบุคลิกภาพที่ดีของนักศึกษาฝึกงาน” โดยมีประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ผศ.ดร.จิรัฐ ชวนชม และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ผศ.ดร.อนงค์นาถ ทนันชัย ผศ.ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน และผศ.ดร. ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 2310 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา​

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

วิดีโอแนะนำ

การทำงานของผู้ที่จบสาขาวิชาการจัดการ มสด.

กิจกรรมของสาขาวิชาการจัดการ มสด.

ทำไม? ต้องการจัดการ SDU

2 นีพาทัว : สาขาวิชาการจัดการ มสด.