วิพากษ์หลักสูตร

วันที่ 25 มค 59 ณ. ห้อง 335 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ ดำเนินโครงการวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เพื่อรองรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560