ความร่วมมือกับบริษัทภายนอก

วันที่ 7 เมษายน 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการดำเนิน ร่วมกับบริษัท เอช พลัส แชลแนล จำกัด สถานีโทรทัศน์ ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”3″ gal_title=”25590114″]
Blog Attachment