ความร่วมมือกับบริษัทภายนอก

วันที่ 7 เมษายน 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการดำเนิน ร่วมกับบริษัท เอช พลัส แชลแนล จำกัด สถานีโทรทัศน์ ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

Blog Attachment