กิจกรรมประมวลผลทวนสอบ

  • image

วันที่ 18 มิถุนายน 59 ณ. ห้อง 331 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ ดำเนินกิจกรรมประมวลผลทวนสอบ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 2 ท่าน คือ  ศาสตราจารย์เรวัต ชาตรีวิศิษฏ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัญพันธุ์ เขมจรนันท์ อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมในการตอบข้อคำถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ