บัณฑิต รุ้นที่ 1 รหัส 55 ซ้อมรับปริญญา

18062559.7

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 บัณฑิต รุ้นที่ 1  รหัส 55 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซ้อมรับปริญญา ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment