ประชุมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา วิชาการจัดการ

05082559.2

คณะวิทยาการจัดการ ประชุมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา วิชาการจัดการ โดยมีคณบดีเป็นประธาน และรองคณบดี 2 ท่านร่วมด้วย วันที่ 5 สิงหาคม 2559 13.30 น. ณ ห้อง 335[Best_Wordpress_Gallery id=”12″ gal_title=”05082559″]

Leave us a Comment