งานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

25082559.3

วันที่ 28 สิงหาคม 59 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 รหัส 59  เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารรักตะกษิณฐ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment