กิจกรรมสานสัมพันธ์ ชาวการจัดการ

10

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 59) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ชาวการจัดการ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment