แผนการศึกษา

 

1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต

2. แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

ปีการศึกษาที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1หน่วยกิตทฤษฎีปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุ่มวิชาภาษาสังคมศาสตร์3306
 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์3306
1500117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3306
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์3306
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
3601601ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ3306
3661101องค์การและการจัดการ3306
3691101หลักเศรษฐศาสตร์3306
 
รวม2121042
ปีการศึกษาที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2หน่วยกิตทฤษฎีปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3306
 1550116จรินศาสตร์3306
 กลุ่มวิชาภาษา3306
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์3306
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
2562302กฏหมายธุรกิจ3306
3622401การจัดการทรัพยากรมนุษย์3306
3822104หลักการบัญชี3225
 
รวม2120241
ปีการศึกษาที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1หน่วยกิตทฤษฎีปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุ่มวิชาภาษา3306
 400011เทคโนโลยีสารสนเทศ3305
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
3642101หลักการตลาด3306
3693301การวิเคราะห์เชองปริมาณและสถิติธุรกิจ3306
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน
3662201การพัฒนาบุคลิกภาพ3305
3662301ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ3225
3662302การจัดการสำนักงาน3306
รวม2118639
ปีการศึกษาที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2หน่วยกิตทฤษฎีปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาเฉพาะ วิชาแกน
2824301การบัญชีเพื่อการจัดการ3306
3632103การเงินธุรกิจ3306
3663102การจัดการการปฏิบัติการ3306
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาด้าน
3662202พฤติกรรมองค์กร3306
3662303การพัฒนาสมรรถนะ3306
3662303การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน3306
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน
0000000วิชาเลือก3306
รวม2121042
ปีการศึกษาที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1หน่วยกิตทฤษฎีปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
3604201การจัดการเชิงกลยุทธ์3306
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาดฉพาะด้าน
3662304การจัดการโครงการ3306
3662305การสนทนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ3225
3663210การพัฒนาองค์การ3306
3663301การเป็นผู้ประกอบการ3306
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะเลือก
 วิชาเลือก วิชาที่ 13306
 วิชาเลือก วิชาที่ 23306
รวม2119440
ปีการศึกษาที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2หน่วยกิตทฤษฎีปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน
 3663212การจัดการคุณภาพ3306
 3663302การวิจัยทางธุรกิจ3306
3663303หัวข้อพิเศษทางการจัดการ3225
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก
 วิชาเลือก วิชาที่ 13306
 วิชาเลือก วิชาที่ 23306
หมวดวิชาเลือกเสรี
 วิชาเลือกเสร วิชาที่ 13306
 วิชาเลือกเสร วิชาที่ 23306
รวม2119440
ปีการศึกษาที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1หน่วยกิตทฤษฎีปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 3664101การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ30240
รวม30240